menu MENU

Firmy w Portalu

card_membership
F.U.H.MARKMEB
Kraków
DOMUS Meble Kuchenne
WARSZAWA
Roma Meble
Halinów
Meble Wieczorek
Pabianice
Salon Meblowy Mebstar
Poznań
STUDIO NOWA ADAM BORYŃSKI
GDAŃSK
Rustykalnia Marzena Wieczorek
Olsztyn
AGS meble Arkadiusz Grybek
Będzin
HURTOWNIA KRZESEŁ
Legionowo
KRISMET MEBLE
WAŁCZ
Usługi Stolarskie Wojciech Piechowiak
Sokolniki Gwiazdowskie
Fronty24
Przasnysz
DARPOL
Kozienice
P.P.U.H. SALIX Robert Dominik
Laskowa
Cellaio
Warszawa
library_books

Regulamin

Regulamin Portalu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Korzystanie w pełni z Usług oferowanych przez Portal www.meblekuchennekuchnie.pl wymaga wcześniejszej rejestracji
 • Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 • Rejestrując się do Usług oferowanych przez nasza firmę, Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnego adresu email traktowanego jako login.
 • Rejestrując się do Usług Użytkownik generuje hasło dostępu do serwisu, które później jest hasłem dostępowym podczas logowania do serwisu.
 • Z chwilą rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych teleadresowych w tym szczególnie adresu e-mail, w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z nami. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może skutkować zablokowaniem konta i dostępu do usług włącznie z usunięciem konta Użytkownika i usług z nim powiązanych.
 • „Dane Osobowe” podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji informacje dające możliwość zidentyfikowania jego osoby, w szczególności adres poczty email, adres IP; gromadzone i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem. W każdej chwili użytkownik ma prawo zmienić swoje dane lub usunąć swoje dane z naszego Portalu.
 • Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
  W celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Portalu zgodnie z jego przeznaczenie
  W celu wysłania informacji dla Użytkownika
 • Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Portalu. Dane są dostępne tylko Administratorowi.
 • Wpisy płatne obowiązują czasowo. Informację o długości promowania wpisu zawarta jest w każdym z nich.
 • Na naszym serwerze zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może skutkować zablokowaniem konta i dostępu do usług włącznie z usunięciem konta Użytkownika i usług z nim powiązanych.
 • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  • sposób w jaki będą wykorzystywane Konta i usługi przez Użytkowników,
  • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika na skutek działań samego Użytkownika,
  • przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług spersonalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu branżowego www.meblekuchennekuchnie.pl ,
  • zmianę lub utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od usług Serwisu branżowego www.meblekuchennekuchnie.pl .
  • jakiekolwiek skutki w tym ewentualne straty finansowe wynikające z prowadzenia witryny Użytkownika lub jej nieprawidłowego funkcjonowania oraz z tytułu oferowanych usług.
  • jakiekolwiek zobowiązania natury ewidencyjnej, prawnej i finansowej, w tym podatkowe, które mogą ciążyć na Użytkowniku z tytułu posiadania Konta i korzystania z usług Serwisu branżowego www.meblekuchennekuchnie.pl oraz podmiotów współpracujących z Serwisem branżowym www.meblekuchennekuchnie.pl
 • Wyłącznie Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl posiada prawo do wszystkich zarejestrowanych domen i usług, Użytkownik nie może zatem zakupionych usług oraz banerów sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp.
 • Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich zmiany oraz poprawiania. W tym celu należy się zalogować na stronie i edytować profil Użytkownika.
 • Usunięcie przez Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika.
 • Wiarygodność witryny Użytkownika oraz danych zawartych w serwisach Użytkowników nie jest kontrolowana przez Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl oraz nie tworzy kopii zapasowych witryny oraz serwisów Użytkownika.
 • Podstawą do usunięcia konta Użytkownika przez Administratora Serwisu branżowego www.meblekuchennekuchnie.pl jest poświadczony przez organy ścigania dokument potwierdzający złamanie prawa powszechnie obowiązującego lub nagminne łamanie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, brak dokonania płatności za usługi płatne.
 • Użytkownik udziela Serwisowi branżowemu www.meblekuchennekuchnie.pl oraz podmiotom współpracującym z Serwisem branżowym www.meblekuchennekuchnie.pl zgody na wykorzystywanie serwisów założonych lub prowadzonych przy udziale usług oferowanych przez Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl, do celów marketingowych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych, wysyłanych przez Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl w imieniu swoim lub na zlecenie podmiotów współpracujących z www.meblekuchennekuchnie.pl na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji, a także na dresy poczty elektronicznej założone w zasobach Serwisie branżowym www.meblekuchennekuchnie.pl
 • Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług na adres: biuro@meblekuchennekuchnie.pl
 • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga szczegółowych badań. Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamacje jest kierowana na adres e-mail podany przy rejestracji.
 • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu cywilnego.


FORUM OGŁOSZEŃ

 • Wpisanie własnego ogłoszenia wymaga zalogowania się do swojego konta w Serwisie branżowym www.meblekuchennekuchnie.pl na stronie głównej lub na każdej innej stronie usług oferowanych przez Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl.
 • Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, działać za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
  • Z ogłoszeń zabronione jest zamieszczanie treści, które:
   - naruszają prawa majątkowe lub autorskie osób trzecich,
   - zawierają treści pornograficzne,
   - zawierają treści sprzeczne z prawem,
   - nawołują do przemocy lub rasizmu,
   - łamiących zasady kultury języka polskiego,
   - naruszają normy społeczne i obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
   - zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
   - zawierają komercyjne ogłoszenia bądź reklamy innych podmiotów,
  • - zawierają treści niezgodne z tematyką portalu.
  • Użytkownik zamieszczając materiały informacyjne, zdjęcia, etc oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w, lub też prawa do publikacji tychże materiałów.
  • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum Ogłoszeń zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl oraz Administrator ma prawo do edycji i usuwania wpisów niezgodnych z regulaminem Serwisu.
  • Treść ogłoszenia może zostać usunięta gdy:
   - Użytkownik powiela ogłoszenie wielokrotnie lub treść ogłoszenia różni się nieznacznie,
   - Użytkownik umieszcza to samo ogłoszenia w dwóch działach np. oferty sprzedaży i usługi dodatkowe,
   - Użytkownik swoim zachowaniem szkodzi Forum Ogłoszeń,
   - Użytkownik umieszcza linki w treści ogłoszenia.
  • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl oraz Administratorowi Forum Ogłoszeń przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników lub adresów email w przypadku naruszenia Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa.
 • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, a także za następstwa ich zamieszczenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zapisy oraz materiały zamieszczane w Serwisie.
 • W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik jest również zobowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
 • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia lub ograniczenia dostępności Serwisu bez podania przyczyn.
 • Informacje dotyczące Założycieli oraz użytkowników forum takie jak numer IP, adres email, przechowywane są przez Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl i w razie potrzeby udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.
 • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone przepisami prawa.
 • Użytkownik może zamieszczać na Forum Ogłoszeń treści i materiały do których posiada prawa niezbędne do eksploatacji. W sytuacji kiedy treści nie spełniają powyższych wymogów Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich.
 • Serwis www.meblekuchennekuchnie.pl ma prawo do usunięcia ogłoszenia z Forum Ogłoszeń na wniosek Założyciela.